D’acord amb l´article 10 de la Ley 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, posem a disposició dels usuaris de les nostres dades:

 • Denominació Social: HIDRÀULICA CATALANA DE MANTENIMENT, S.L.
 • Domicili Social: Pol.Ind. Can Verdalet, C/ A, Nave A-2 ( 08490 ). Tordera. BARCELONA
 • CIF: B-17387770
 • Telèfon: +34 93 7642082
 • E-Mail: info@hidraulicacatalana.cat
 • Lloc Web: https://www.hidraulicacatalana.cat
 • Dades Registrals: Registre Mercantil de Girona, tom 630, foli 43, full 12.186, inscripció 1ª

 

1.- OBJECTE

HIDRÀULICA CATALANA DE MANTENIMENT, S.L., como a responsable del lloc web, posa a disposició del usuaris el present document, que regula l´ús de la plana web http://www.hidraulicacatalan.cat, amb el que pretenem donar cumpliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Sociedat de la Informació i del Comerç Electrònic, aixó com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d´ús del lloc web.
Mintjançant la Web, HIDRÀULICA CATALANA DE MANTENIMENT, S.L. facilita als usuaris l ´accés i utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web.
Tota persona que accedeixi a aques web asumeix el paper d´usuari ( endavant usuari ), i implica l´ acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualsevol altres disposicions  legals que fossin d´aplicació.
Com a usuaris, han de llegar atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin a la web, ja que aquesta pot patir  modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d´informació que poguès apareixer a la web, sense que hi hagi l´obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació al lloc web del prestador.

 

2.- CONDICIONS DE ACCÉS I US DEL WEB

2.1. Caràcter gratuït de l´accés i ús del web.
La prestació dels serveis per part d´ HIDRÀULICA CATALANA DE MANTENIMENT, S.L. té  caràcter gratuït per a tots els usuaris.

2.2. Registre d´usuari.
Amb caràcter la prestació dels Serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris.

2.3. Veracitat dels usuaris.
Tota la informació que facilita l´usuari ha de ser veraç. A aquests efectes l´usuari garanteix la autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la suscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l’usuari mantener tota la información facilitada a HIDRÀULICA CATALANA DE MANTENIMENT, S.L., permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada momento, a la seva situación real. En tot cas, l’usuari será l´únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

2.4. Menors d´edat.
Per al ús dels serveis, els menors d´edat han d´obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realizats pels menors al seu càrrec.  La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per aixó que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s´hauran d´establir als seus ordinadors mecanismes, en particular, programes informàtics, filtres i bloquejos,  que permetin limitar els continguts disponibles i , tot i que no siguin infal.libles, són d´especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

2.5. Obligació de fer un ús correcte del web.
L’usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i  al present Avís Legal, així com a la moral i als bons costums.  A aquest efecte, l ´usuari s´abstindrà d´ utilitzar la pàgina amb finalitats il.lìcites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, unitilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d´equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts enmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.
En particular, i a título indicatiu però no exhaustiu, l´usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers, informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografíes, enregistraments, software i, en general, qualsevol classe de material que:

 1. Sigui contrària, menyspreï o atenti contra els drets fonamentals i les llibertats publiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents.
 2. Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes, o en general, contràries a la llei, a la moral i a l´ordre públic.
 3. Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
 4. Sigui contrària al dret a l´honor, a l´intimitat personal o familiar o a la propia imatge de les persones.
 5. De qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers.
 6. Constitueixi publicitat il.lícita , enganyosa o desleial.

 

 3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s´eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer alié.
Aquest web ha estat revisada y provada perque que funcioni correctament. En principi, es pot garantitzar el correcte funcionament els 365 dias de l´any, 24 hores al día. No obstant aixó, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

HIDRÀULICA CATALANA DE MANTENIMENT, S.L. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

 

4.- COOKIES

El lloc web de prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització de el lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen a l’acabar la sessió de l’usuari.

En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

 

5.- ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Atès que des del web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, HIDRÀULICA CATALANA DE MANTENIMENT, S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-direcció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió. El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

 

6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades a el Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat.

 

7.- PROPIEDAD INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i / o gràfics són propietat de l’prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part del prestador.

 Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i / o gràfics aliens a prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part d’ell mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant el correu electrònic dalt ressenyat.

 

8.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Davant de qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l’activitat que s’hi desenvolupa, seran competents els Jutjats de Girona, renunciant expressament l’usuari a un altre fur.