Descripció

La nostra empresa realitza el muntatge d’aquestes estacions perquè es puguin configurar d’una manera senzilla però a la vegada també realitzem la instal·lació de grans estacions amb dipòsits d’obra civil.

Al realitzar una estació d’aquestes característiques sempre tenim en compte oferir una àmplia varietat de bombes que es puguin adaptar al millor punt de funcionament i amb un disseny efectiu tot pensat per poder lliurar la instal·lació claus en mà amb un preus competitius.

Que oferim?

Pou de bombament prefabricat / obra civil.

Bombes submergibles amb sòcols d'ancoratge.

Tubs guia, columnes d’impulsió en cambra humida i cadenes d’elevació.

Cambra seca amb les vàlvules de retenció, comporta i col·lector d’unió.

Quadre elèctric de control.

Equip de telecontrol / sistema d’alarmes via GSM.

Escomesa elèctrica completa per donar tensió al bombament.