Ciutat esportiva de Blanes

Subministrament i muntatge d’un equip de bombament per aigües residuals format per dos bombes de 17 Kw, i d’un equip de bombament per reg format per dos bombes verticals de 4 Kw a la Ciutat esportiva de Blanes (Girona). Subministrament i muntatge del sistema automatitzat de reg.